DIVORCI. PENSIONS PER A FILLS MAJORS D’EDAT

La convivència del fill major d’edat amb un altre familiar per raons d’estudi no impedeix que la sentència de divorci pugui establir una pensió d’aliments a favor seu

DIVORCI. PENSIONS PER A FILLS MAJORS D’EDAT

Perquè al si d’un procés de divorci un progenitor pugui reclamar pensions alimentàries a càrrec de l’altre progenitor a favor dels fills comuns majors d’edat, la llei exigeix que aquests fills continuïn convivint amb el progenitor que formula la petició.

Però aquesta norma, com totes les del nostre ordenament jurídic, s’ha d’interpretar segons l’esperit i finalitat que té, per tal que pugui seguir protegint situacions que, atenent exclusivament a la literalitat de la mateixa, en quedarien al marge.

Aquest ha estat el cas recentment enjudiciat al si d’un procés de divorci en què el pare s’oposava a la petició de la mare perquè s’establís una pensió alimentària a càrrec d’ell a favor de la filla major d’edat que tenen en comú, de 100 euros mensuals, a ingressar al compte designat per l’àvia materna, amb la qual conviu per motius d’estudis.

Efectivament, encara que la llei exclou la possibilitat que el progenitor sol·liciti aliments per al fill major d’edat en el procés de divorci a càrrec de l’altre progenitor si no conviu amb aquest, es refereix als casos en què el fill viu de manera independent de la família i no a aquells, com aquest, en què, per raons justificades, com és seguir cursant estudis de formació professional en una altra localitat, la filla no conviu amb el progenitor sol·licitant, ja que en aquests casos la convivència continua al si familiar en el qual s’atenen les necessitats bàsiques de la filla, i és la ruptura matrimonial la que determina que el progenitor obligat —en aquest cas, el pare— no faci front directament a les despeses de manteniment de la filla, cosa que implica la necessitat de la pensió, sense haver d’obligar la filla a formular una demanda de petició d’aliments en un procediment a part.

 

Si necessiteu un advocat per a tramitar un procés de família o divorci, els nostres professionals us proporcionaran l’assistència legal oportuna per a trobar una solució ajustada al vostre interès i al dels vostres fills.

 

 

 


Vos a la nostra newsletter